Těžké kovy ve vodě

Těžké kovy

Limity pro pitnou vodu: Sb 5 µg/l; Cr 50 µg/l; Cd 5 µg/l; Cu 1000 µg/l (tj. 1 mg/l); Ni 20 µg/l; Pb 10 µg/l; Hg 1 µg/l; Se 10 µg/l; Ag 50 µg/l

Jak se projevují
  • Bez barvy, chuti či zápachu
Jaká jsou rizika
  • Chronická otrava, poškození orgánů a tělesných funkcí

Jak těžké kovy z vody odstraňujeme

  • Využíváme principy koagulace, adsorpce, reverzní osmózy nebo speciální ionexy

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Těžké kovy jsou napřílad chrom, měď, stříbro, olovo, nikl, rtuť, kadmium. V přírodě se volně příliš nevyskytují a ve vodě nebývají dobře rozpustné. V důsledku kyselých dešťů, průsaky ze skládek, nebo v odpadních vodách z průmyslu se však mohou do vodních zdrojů dostávat.

Pokud se ve vodě vyskytují ve své rozpuštěné formě, většinou jsou silně toxické jak pro člověka, tak pro vodní organismy a životní prostředí celkově. K akutní otravě (tj. k požití jednorázové dávky s okamžitými následky) by nemělo nikdy docházet. Hrozbou však může být chronická otrava, kdy se pravidelné přijímání malých dávek po určitém čase projeví různými zdravotními problémy (záleží na konkrétním kovu). Těžké kovy mají totiž tendenci kumulovat se v organismech (tělo je nedokáže vyloučit).

K odstranění se naštěstí dají použít relativně jednoduché metody. Ve vodárenství se využívá koagulace, u menších zdrojů se pak volí spíše adsorpce na aktivním uhlí neo speciálních ionexech, případně reverzní osmóza. Základem je však prevence šíření těchto kovů do prostředí a do zdrojů vody. Proto je třeba důsledně dodržovat postupy likvidace odpadních vod, nevytvářet nelegální skládky a nebezpečný odpad (např. rtuťové výbojky) dávat do sběrných dvorů. Je třeba také dobře volit materiál rozvodů vody.

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti