Těžké kovy ve vodě

26.2.2019

Mezi těžké vyskytující se ve vodě patří převážně olovo, měď, selen, kadmium, chrom, rtuť, stříbro, antimon a nikl. Jejich přítomnost v pitné vodě bez rozboru vody neodhalíte, jsou totiž bez chuti a bez zápachu a nemají vliv na zabarvení vody.

Cesty těžkých kovů do pitné vody

Těžké kovy se ve vodě přirozeně vyskytují v místech, kde voda přichází do styku s jejich rudami. Jejich koncentraci ve vodě zvyšují převážně odpadní vody z různých odvětví průmyslu. U olova se jedná například o provozy vyrábějící akumulátory a sklářský průmysl, rtuť se může do vody dostávat z nevhodně likvidovaných výbojek nebo přístrojů, které ji obsahují jako funkční náplň (tonometry, teploměry).

baterie

Těžké kovy také bývají součástí pigmentů nebo jsou přidávány do některých termoplastů jako stabilizátory a do životního prostředí se dostávají při jejich spalování. Jejich zdroje jsou často také provozy zabývající se obráběním, smaltováním či lakováním.

Zdravotní rizika

Těžké kovy jsou vysoce toxické nejen pro člověka, ale pro životní prostředí a vodní organismy obecně. Jejich koncentrace nebývá většinou tak vysoká, aby po požití kontaminované vody hrozila akutní otrava, daleko vážnější problém představuje riziko chronické otravy. Při dlouhodobém pití kontaminované vody se totiž těžké kovy v organismu kumulují a mohou způsobit vážné selhání orgánů a poškození životních funkcí. Konkrétní průběh otravy závisí na daném kovu. Mohou se ukládat do kostí (např olovo), ohrožovat ledviny či centrální nervovou soustavu, způsobovat vyrážky (například nikl) a jiné kožní problémy. Většina jich má také karcinogenní účinky a poškozuje vyvíjející se plod. Léčba spočívá většinou v podávání tzv. komplexačních činidel. Tyto látky tvoří s kationty kovů komplexní sloučeniny tzv. cheláty. Ty jsou následně z organismu vyloučeny z močí. Mezi komplexační činidla takové např. EDTA (kyselina tetradiamintetraoctová) nebo DMSA (dimerkaptojantarová

Limity

Maximální dovolené hmotnostní koncentrace těžkých kovů v pitné vodě se pohybují v řádech mikrogramů na litr (μg/l). Pro olovo a selen je to 10μg/l, pro kadmium 5 μg/l, pro nikl 20 μg/l, pro stříbro 25 μg/l a chrom 50 μg/l. U mědi je maximální povolená koncentrace 1 mg/l naopak u rtuti je tento limit tisíckrát menší tedy 1 μg/l.

Odstranění těžkých kovů z vody

U těžkých kovů platí, že nejdůležitější je zabránit tomu, aby se do vody vůbec dostaly. Riziko představují například olověné rozvody vody v domácnostech. Prevence se týká ale i ostatních oblastí, které s technologií vody zdánlivě nesouvisí, jako je například likvidace nebezpečného odpadu. V malém měřítku se pak dá využít pro účely odstranění těžkých kovů z vody adsorpce na aktivním uhlí, iontová výměna na speciálních ionexech či reverzní osmóza, ve vodárenských provozech je využívána také koagulace.

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí

Adsorpce na aktivním uhlí

Adsorpce na aktivní uhlí je poměrně jednoduchá metoda, kterou lze využít nejen k odstranění těžkých kovů z pitné vody, ale také k odstranění pesticidů nebo látek ovlivňujících chuť a zápach vody. Aktivní uhlí se nejčastěji používá buď v práškové nebo granulované formě. Práškové aktivní uhlí se dávkuje přímo do vody a využívá se při přechodných neb sezónních úpravách. Mezi jeho nevýhody patří především to, že po adsorpci je nutné ho z vody odstranit a po vyčerpání sorpční kapacity se nedá regenerovat. Naproti tomu granulované aktivní uhlí se používá kontinuálně, jako filtrační náplň. Po vyčerpání sorpční kapacity ho lze regenerovat a opětovně použít, adsorpční rovnováha se ale ustanovuje pomaleji než u práškové formy.

Úpravny vody AquaCarbon

Úpravny vody AquaCarbon

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Kam dále:
Nabídka práce – Key account manager pro oblast průmyslu, B2B, B2G

Do našeho týmu hledáme šikovného obchodníka, lobbistu, který nám pomůže se zakázkami pro průmysl a instituce. Čemu se na pozici...

Zavřít