EuroClean.cz / Články / Legionella, vše, co byste o ni měli vědět
Bakterie legionella

Legionella, vše, co byste o ni měli vědět

16.10.2018
3 minuty čtení

Legionella je rod patogenních gramnegativních bakterií vyskytujících se v přírodním prostředí, který zahrnuje přibližně 60 různých typů bakterií. Největší riziko pro lidské zdraví představuje zejména patogenní druh Legionella pneumophila, která může způsobit závažné zdravotní komplikace. Nebezpečnost legionelly spočívá také v tom, že se ve vodě neprojevuje žádným zápachem a lidskými smysly je zcela nepostřehnutelná. První epidemie legionelly byla zaznamenána v roce 1976 při hromadném srazu vojáků amerických legií, odtud vznikl její název. Infikovali se hotelovou klimatizací. Nakaženo bylo tehdy 221 lidí, z toho 34 lidí zemřelo. Od té doby se tak začala sledovat.

Zdravotní rizika a jejich příznaky

Legionella je nitrobuněčný parazit, který proniká do buněk lidského těla, ve kterém se nadále množí. Legionella se považuje za patogen dýchacích cest a způsobuje akutní zápal plic, který může přetrvávat několik týdnů. Tato nemoc je nazývána jako tzv. legionářská nemoc (legionelóza). Inkubační doba legionelózy je 2 až 10 dní, onemocnění se projevuje zvýšenou teplotou, kašlem a bolestí hlavy. Mohou se objevit i halucinace, celková zmatenost, zvracení a bolest břicha. Pokud není legionářská nemoc léčena, tak může postihnout i ledviny, játra, mozek apod.

Test na Legionella

Legionelóza se však může projevovat jako běžné onemocnění dýchacích cest, čímž je velice špatně identifikovatelná a pokud není nasazena správná léčba, tak může dojít i k úmrtí. Mírnější formou infekce je tzv. pontiacká horečka, kterou lze charakterizovat jako běžné chřipkové onemocnění provázené suchým kašlem, bolestí hlavy a svalů. Léčení pontiacké horečky trvá zpravidla týden. Běžným způsobem léčby obou typů onemocnění je podávání antibiotik.

Způsob nákazy

Mezi nejčastější způsoby nákazy patří výhradně vdechnutí infikovaného vodního aerosolu do plic, například při sprchování či ze zapnuté klimatizace. Při vypití infikované vody není většinou škodlivá (hlavně teplá voda není určená k pití), ale i zde výjimečně může dojít k vniknutí do plic, proto se pití kontaminované vody nedoporučuje. Pro uchycení a množení v lidském těle hraje klíčovou roli také odolnost člověka. Ohroženou skupinou jsou zejména lidi s oslabenou imunitou a starší osoby. Děti se mezi ohroženou skupinu neřadí.

Riziková místa výskytu

Legionella je běžně rozšířená bakterie, která se může prakticky vyskytovat ve všech vodách, případně půdě. Legionella se nachází také v úsadách vodovodního potrubí, boilerech, klimatizačním zařízení, ale také na výtokových místech (baterie, sprchové hlavice, kohouty). Odtud se při vhodných podmínkách může dostat až do organismu člověka. Sprcha Obvykle se vyskytuje ve vodě v neškodném množství, avšak při teplotách 20 až 45 °C se začíná intenzivně množit. Pro její množení jsou však nutné ještě další příznivé podmínky jako stagnace (nedostatečná cirkulace) vody v potrubí či zásobnících vody a obsah nečistot, sedimentů nebo kalů, které jsou pro legionellu vhodnými živinami. Pokud nejsou k dispozici tyto vhodné podmínky, tak se bakterie nemůže kolonizovat a nehrozí její nebezpečí. K četnému množení dochází zejména ve špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Často tak dochází k jejímu množení ve starších budovách, hotelech, nemocnicích, panelových domech. Na místech, kde je nedostatečná údržba, sanitace a dezinfekce instalací, ohřívačů či zásobníků nebo zastaralé potrubí s nevyužívanými slepými rameny.

Výskyt legionelly v ČR v posledních letech

Výskyt legionelly v České republice se v posledních letech rapidně zvyšuje. S tím také souvisí zvýšený počet onemocnění legionářskou nemocí v ČR, kdy v roce 2005 bylo pouze 5 hlášených onemocnění, v roce 2010 to bylo již 42 onemocnění a v roce 2016 dokonce již 147 hlášených případů legionářské nemoci. V posledních letech jsou velice časté epidemie legionelly, a to v bytových domech, kdy se objevila například v několika domech v ulici na Střížkově v Praze 9 či na Černém Mostě a v Letňanech v roce 2016. Nebezpečná legionella se však nevyhýbá ani nemocnicím, příkladem může být Ostravská fakultní nemocnice, nemocnice v Ostravě – Vítkovicích nebo mostecká nemocnice. V roce 2016 se objevila i na kolejích Technické univerzity v Liberci či v přerovských bytových domech v roce 2015. V souvislosti s legionellou je znám případ, kdy provozní hotelu neuposlechl hygieniky, kteří mu zakázali provozování hotelu, který tak nadále provozoval a díky této nedbalosti umřel člověk, který se v hotelu ubytoval. Na základě tohoto konání byl provozní hotelu odsouzen odnětím svobody na čtyři roky.

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet výskytů 25 42 58 56 67 110 120 147 218 212 280 216 241

Výskyt legionell v ČR. Zdroj Státní zdravotní ústav

Preventivní a represivní opatření proti legionelle

Minimalizace zdravotních rizik, které způsobuje legionella, spočívá ve výrazné redukci této bakterie ve vodě. Existuje několik způsobů obrany, jak předejít výskytu a epidemii legionelly, které lze ve své podstatě rozdělit na preventivní a represivní opatření.

Preventivní opatření

Preventivní opatření spočívají zejména v technické a organizační úpravě systémů (tj. vodovodních rozvodů, klimatizačních zařízení a dalších technologií produkujících aerosoly). Opatření také spočívá v řádné údržbě, sanitaci a dezinfekci. Tím tak nedojde k umožnění vhodných podmínek pro množení legionelly. Konkrétními příklady jsou například:

 • Izolace potrubí proti ochlazení (v případě teplé vody) a naopak proti oteplení (v případě studené vody)
 • Zajištění dostatečné cirkulace vody v celém okruhu
 • Pravidelná údržba a čištění
 • Odstranění tzv. slepých ramen
 • Dodržení teploty v celém teplovodním systému v rozmezí 50 až 55°C

Vhodným preventivním opatřením je také instalace elektrolytické úpravny vody KEUV-TV. Toto zařízení kontinuálně odstraňuje sloučeniny železa, zákal a nerozpuštěné látky z teplé vody, které by jinak sloužily jako živiny pro bakterie legionelly, a tím tak snižuje nebezpečí jejich výskytu. Jedná se o šetrný způsob, který nezahrnuje použití chemikálií a mimo jiné prodlouží životnost rozvodů.

Represivní opatření

Represivní opatření se využívají většinou při výskytu legionelly a spočívají zejména v periodické chemické dezinfekci a přehřívání teplé užitkové vody (TUV). Konkrétními příklady jsou například:

 • Periodické přehřívání TUV na teplotu 70 – 80oC
 • Periodická chemická dezinfekce potrubí TUV příslušnou chemikálií
 • Lokální dezinfekce armatur (kohouty, baterie, sprchové hlavice, perlátory apod.)

Periodické přehřívání TUV je často u větších distribučních systémů neekonomickým a méně účinným řešením, jelikož nelze dosáhnout dostatečného zahřátí celého systému. Vhodnějším řešením je pak represivní opatření v podobě periodické chemické dezinfekce. Při chemické dezinfekci se využívá aplikace chloru, chlordioxidu (oxidu chloričitého), chloraminu a dalších chemických látek. Nejefektivnější metodou proti legionelle je využití generátorů chlordioxidu, které jsou plně automatizované a jsou navrženy tak, aby byl chlordioxid vždy čerstvý a maximálně účinný. Navíc chlordioxid disponuje vyššími dezinfekčními účinky než chlor a dokáže tak zlikvidovat biofilmy, do kterých jiné chemické látky neproniknou. Zároveň nevznikají při jeho použití žádné nebezpečné odpadní látky.

Generátory chlordioxidu EuroClean OXCL

Generátor chlordioxidu EuroClean OXCL

Legislativní opatření a limity

Na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je uložena povinnost zajistit nezávadnost používané vody všem provozovatelům restauračních a ubytovacích zařízení, provozovatelům bazénů, výměníků a rozvodů teplé vody a dalším osobám jako součást jejich podnikatelské činnosti. Zákon č. 258/2000 Sb. a Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb. dále stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody stanoví požadavky na jakost teplé vody. Teplá voda musí splňovat hygienické limity ukazatelů jakosti, za což odpovídá výrobce teplé vody. Jeli však nedodržení hygienického limitu teplé vody způsobeno vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou a jde o stavbu, v níž je teplá voda dodávána veřejnosti, tak postupují v obdobném postavení výrobce teplé vody, odběratel a další osoby.

Limitní hodnoty

Příloha č. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb. stanovuje limity obsahu legionelly pro teplou vodu vyrobenou z pitné vody či z jiné vody než vody pitné:

 • 100 KTJ/100ml – pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých či přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody. Tento limit platí zároveň jako doporučená hodnota pro ostatní objekty.
 • 0 KTJ/100ml- tento přísnější limit platí pro oddělení nemocnic, kde jsou umístěni pacienti se sníženou imunitou (onkologie, transplantační oddělení, JIP atd.)
Pavel Hofreiter

Obchodní manažer

+420 222 703 933
Pavel
Máte ve vodě bakterie? Poptejte řešení už dnes!
Poslat zprávu

2 komentáře

 1. KATEŘINA MIKEŠOVÁ říká:

  Dobrý den,
  jsem projektantka ZTI a v současné době zpracovávám DSP na rekonstrukci objektu Křesťanský dům mládeže v Praze 2, Francouzská ul., který slouží k ubytování
  / něco jako internát/ pro studenty a řádové sestry Arcibiskupského gymnázia, které na tento objekt bezprostředně navazuje.
  Pro projekt pro stavební povolení bych od Vás potřebovala návrh na zabezpečení vody proti Legionelle. DSP má termín 15.2., ale pak hned navazuje prováděcí projekt, ve kterém by se měl návrh asi podrobněji rozpracovat.
  Údaje o objektu:
  6 podlaží, 150 lůžek, pokoje, až na dva dvoupokojové byty /pravděpodobně pro řádové sestry/ ma jí společné sociální zařízení se sprchami na chodbách.

  Potřeba vody …. 0,63 l/s.

  Hlavním projektantem celé akce je firma D-plus, Sokolovská 16/45, Praha 8. HIP – ing.Karolina Borská

  Děkuji za odpověď.
  Kateřina Mikešová

Přidat komentář

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   (rozbor vody, pokud máte)

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

    (rozbor vody)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Rychly kontakt

                     (napríklad rozbor vody)

                     Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                     X

                      Szybki kontakt

                      Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                      X

                       Quick contact

                       (for example. water analysis)

                       Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                       X