Filtrace vody | EuroClean.cz

Filtrace vody

Filtry na vodu

Filtry na vodu zachycují jemné rozpuštěné příměsi, které jsou ve vodě rozptýleny. Procesem filtrace vody je možné odstranit nepřeberné množství nečistot od písku, jílu a zákalu vody přes chlór, pesticidy, vápník, hořčík až po viry a bakterie. Filtrace vody je nezbytným procesem úpravy vody v provozech a vítaným pomocníkem v domácnostech.

Naše filtry na vodu

Diskové
filtry

Diskové filtry
filtrace chladící vody

Sítové
filtry

Diskové filtry
automatická předfiltrace

Pískové
filtry

Pískové filtry
běžná filtrace

Aktivní
uhlí

Filtr s aktivním uhlím
dechlorace vody

Změkčovače
vody

Změkčovače vody
změkčení vody

Filtry na
železo

Filtry na železo ve vodě
odstranění železa a manganu

Demineralizační
filtry

Demineralizační filtry na vodu
odsolení procesních vod

Průmyslové vložkové
filtry

Průmyslové vložkové filtry
procesních kapaliny a plyny

Reverzní
osmózy

Reverzní osmózy
ultračistá voda

Jak vybrat tu správnou filtraci?

Poslat dotaz

 

Metody filtrace vody

 

diskové filtry

Filtrace diskovými filtry

Diskový filtr je tvořen horizontální dutou hřídelí, na kterou jsou nasazeny jednotlivé diskové moduly. Ty jsou tvořeny rámy a diskovými segmenty s napnutou filtrační tkaninou. Počet disků se v závislosti na aplikaci pohybuje v řádech jednotek až desítek. Filtrace vody je kontinuální, voda vtéká nejdříve do duté hřídele a poté postupně do jednotlivých disků, nečistoty se zachytávají na filtrační tkanině. Jedná se o povrchovou filtraci, což znamená, že postupně vzniká na povrchu napnuté filtrační tkaniny tzv. filtrační koláč, který je třeba odstranit. To se většinu provádí pomocí oplachových trysek. S rostoucí tloušťkou filtračního koláče roste tlakový rozdíl mezi znečištěnou vodou a filtrátem. Při určitém maximálním povoleném tlakovém rozdílu se celá rotační část pootočí a dojde k oplachu filtrační tkaniny. Zbytky filtračního koláče jsou pak odváděny tzv. kalovým žlabem, který je umístěn ve středu hřídele a ústí do usazovací nádoby.

 • ochrana zařízení před zanášením
 • první stupeň filtrace při úpravě vody
 • filtrace chladící vody
 • závlahová filtrace v zemědělství
Sítové filtry

Filtrace sítovými filtry

Sítový filtr slouží k zachycení hrubých nečistot typu listí, větví, hrubého písku, kalů, řas a podobných nečistot. Může být též použit v průmyslu pro odstranění různých zákalů nebo sraženin, které vznikají v důsledku různých reakcí probíhající v okruhu (koroze potrubí, ohřev, odpar apod.) Princip fungování tohoto filtru je velmi jednoduchý, jedná se o síto s průlinami, na jehož povrchu se zachytávají částice větší než tyto průliny. Následně probíhá odstranění zachycených částic. Největší výhodou sítových filtrů je kontinuální provoz, filtr může pracovat i během proplachu. Další výhodou je dlouhá životnost a velká filtrační kapacita.

 • ochrana zařízení před zanášením
 • první stupeň filtrace při úpravě vody
 • filtrace chladící vody
 • závlahová filtrace v zemědělství
Pískové filtry

Filtrace pískovými filtry

Pískový filtr provádí tzv. hloubkovou filtraci, což znamená, že filtrovaná kapalina protéká lóžem vyrobeným ze zrnitého materiálu, kterým je písek. Rozlišujeme dva základní typu filtrace s využitím pískového filtru, a to pomalou a rychlou filtraci. V případě pomalé filtrace hrají důležitou roli mikroorganismy soustředěné v biologické bláně na povrchu vlastního pískového lože. Tyto organismy jsou schopny mineralizovat organické látky obsažené ve vodě, a též zachycují viry a bakterie. Jelikož tyto bakterie jsou tzv. aerobní, je pro provoz pomalého filtru nutná přítomnost kyslíku.
Rychlá filtrace je založena na použití písku s větší zrnitostí a umožňuje dosáhnout až 100krát vyšších rychlostí než pomalá filtrace.

 • terciární dočištění vod v ČOV
 • dočišťování pitných a užitkových vod
 • filtrace procesních vod z hutních, dřevozpracujících, papírenských či hornických provozech
 • bazénová filtrace
Filtry s aktivním uhlí

Filtrace aktivním uhlím

Odstranění nežádoucích látek pomocí filtru a aktivním uhlím je podobně jako v případě pískového filtru založeno na více mechanismech. Aktivní uhlí se někdy prodává také pod názvem adsorpční uhlí, a to napovídá, že se jedná o materiál s velkým vnitřním povrchem, na kterém se mohou adsorbovat nečistoty. Na principu adsorpce funguje odstranění nečistot rozpuštěných ve vodě. Adsorpce na aktivní uhlí je ovšem tak pevná, že se nečistoty neuvolní ani při proplachu filtru. Jeho kapacita se tak časem vyčerpá, a je třeba náplň vyměnit. V případě dechlorace dochází k chemické reakci mezi náplní a chlorem, při které vznikají chloridy. Náplň postupně ubývá, a tak je též třeba její pravidelné doplňování.

 • odstranění volného chlóru (ochrana membrán reverzních osmóz,)
 • vylepšení organoleptických vlastností vody
 • druhý stupeň filtrace za pískovým filtrem (odstranění těžkých kovů, zákalu apod).
Demineralizační filtry

Filtrace demineralizačními filtry

Demineralizační filtry pracují na principu iontové výměny. Obsahují tzv. iontoměnič, speciální pryskyřici, která je schopná zachytit iont a vyměnit ho za jiný. Rozlišujeme měniče aniontů tedy anexy, a měniče kationtů neboli katexy. Na povrchu iontoměniče se soustředí buď kladný náboj (v případě katexu, který zachytává záporně nabité anionty) nebo záporný náboj (v případě anexu, který bude zase zachytávat kladně nabité kationty). Jestli bude použita katexová nebo iontová výměna, záleží na typu iontu, který chceme vody odstranit.

 • odsolování vody
 • změkčování vody pro domácnosti i průmyslové okruhy
 • odstranění dusičnanů z vody
 • odstranění pesticidů a těžkých kovů z vody
Mikrofiltrace

Mikrofiltrace

Při mikrofiltraci se tlakový rozdíl pohybuje v rozmezí 0,2–0,6. Osmotický tlak je totiž zanedbatelný, a tok přes membránu je tak přímo úměrný použitému tlaku. Membrány jsou většinou keramické nebo z polymerních materiálů (teflon, polyamidy, polykarbonát, polysulfon či polypropylen) a jsou schopné zachytit částice o rozměrech od 0,1 do 10 µm.

 • čeření syrovátky v mlékárenském průmyslu
 • odstranění zákalů a mikrobiologický stabilizace při výrobě piva a vína
 • odstranění bakterií Cryptosporodium a Giardia z vody
 • odstranění železa a manganu z vody
Ultrafiltrace

Ultrafiltrace

I v případě ultrafiltrace platí ohledně osmotického tlaku, to samé, co pro mikrofiltraci. I v tomto případě je osmotický tlak zanedbatelný a tok přes membránu je přímo úměrný použitému tlaku. Běžné provozní tlaky se též pohybují mezi 0,2–0,6 MPa. Co je odlišné, je velikost zachytávaných částic, ta se pohybuje od 2 nm do 0,1 µ. To odpovídá rozměrům bílkovin, polysacharidů, koloidních částic nebo třeba virů. Membrány jsou též z polymerů (polusulfon, polyimid) nebo z keramiky na bázi hliníku a zirkonia.

 • recyklace procesní vody z elektrochemického lakování
 • čištění proteinů ve farmaceutickém průmyslu
 • zahuštění želatiny, mléka
 • získávání škrobu z brambor, výroba sýrů
 • čištění a stabilizace ovocných džusů
 • odstranění bakterií Cryptosporodium a Giardia z vody
 • odstranění železa a manganu z vody
Nanofiltrace

Nanofiltrace

Nanofiltrace dokáže z vody odstranit částice, jejichž průměr je menší než 2 nm. Takový rozměr mají například molekuly pesticidů a herbicidů nebo barviv. Mechanismus separace je ale jiný než v případě mikrofiltrace a ultrafiltrace, kdy se dá vlastně mluvit o prostém sítovém efektu a nečistoty jsou odstraňovány na základě velikosti. V případě nanofiltrace vstupují do hry takové efekty jako adsorpční aktivita rozpuštěné látky vůči membráně, náboj membrány, nebo mocenství rozpuštěné látky. To vede k velmi zajímavým aplikacím, protože pomocí nanofiltrace lze například oddělit kyseliny a jejich soli nebo barviva od solí. Nachází tak uplatnění zejména v čištění procesních vod z chemických provozů

 • čištění vod z galvanických provozů
 • čištění vod s vysokým obsahem kyselin
 • filtrace procesních vod pocházejících z výroby barviv
 • čištění procesních a odpadních vod v textilním průmyslu
 • likvidace průsakových vod ze skládek
 • odstraňování arsenu a pesticidů z přírodních podzemních vod
Reverzní osmózy

Reverzní osmóza

Metoda je založená na obrácení osmotického toku čehož se dosahuje aplikací přetlaku na jedné straně membrány. Zde už tedy rozhodně nemůžeme osmotický tlak považovat za zanedbatelný, běžné provozní tlaky se pohybují kolem 2 až 3 MPa. Membrány jsou nejčastěji vyráběny z organických polymerů, nejvíce využívané jsou polyethylenové a polysulfonové membrány a též se používají membrány z derivátů celulózy (acetát celulózy, nitrát celulózy apod.). V případě některých speciálních aplikací naleznou uplatnění také membrány kovové a keramické.

 • příprava vody pro potřeby analytických laboratoří
 • zahušťování roztoků v potravinářském průmyslu
 • odsolování mořských a brakických vod
 • změkčování vody pro chladící okruhy a tepelné výměníky
 • změkčování vody pro oplachování a mytí výrobků
 • filtrace zasolených odpadních vod
 • čištění vod s vysokým obsahem kyselin
 • likvidace průsakových vod ze skládek
Potřebujete poradit?

Poslat dotaz

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533
  X

   Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

   (rozbor vody)

   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

   X

    Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                 X

                  Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                   X

                    Rychly kontakt

                    (napríklad rozbor vody)

                    Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                    X

                     Szybki kontakt

                     Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                     X

                      Quick contact

                      (for example. water analysis)

                      Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                      X