Filtrace vody

Filtry na vodu

Filtry na vodu zachycují jemné rozpuštěné i nerozpuštěné příměsi, které jsou ve vodě rozptýleny. Procesem filtrace vody je možné odstranit nepřeberné množství nečistot v závislosti na použité filtrační technologii. Tento až kouzelně jednoduchý technologický postup vody je nezbytným procesem úpravy vody v průmyslových i komerčních provozech a vítaným pomocníkem v domácnostech.

Naše filtry na vodu

Jak vybrat tu správnou filtraci?
+420 224 811 900
Poslat dotaz
 

Metody filtrace vody

 
diskové filtry

Filtrace diskovými filtry

Diskové vodní filtry využívájí tenké polymerní disky, které jsou na obou stranách diagonálně rýhovány na určitou velikost mikronů. Řada těchto disků je naskládána na sebe a stlačena na nosném trnu. To vytváří filtrační prvek s velkou filtrační plochou s řadou kanálků, který účinně zachycuje pevné látky. Stoh disků je uzavřen v pouzdru odolném proti korozi a tlaku. Hlavní výhoda diskových filtrů spočívá v možnosti jejich snadného rozebrání a vyčištění. Výkonnější modely jsou vybaveny automatickým proplachem v závislosti na tlakové ztrátě nebo časovém programu. Kvalita filtrace je založena na použitém typu disků, které jsou obvykle barevně odlišeny, aby označovaly úroveň filtrace. Typický rozsah kvality filtrace je od 20 mikronů pro nejjemnější úroveň filtrace do 400 mikronů pro ty nejhrubší.

 • ochrana zařízení před zanášením
 • první stupeň filtrace při úpravě vody
 • filtrace chladící vody
 • závlahová filtrace v zemědělství
Sítové filtry

Filtrace sítovými filtry

Sítové vodní filtry slouží k zachycení hrubých nečistot typu listí, větví, hrubého písku, kalů, řas a podobných nečistot. Mohou být též použity v průmyslu pro odstranění různých zákalů nebo sraženin, které vznikají v důsledku fyzikálně-chemických reakcí probíhající v okruhu (koroze potrubí, ohřev, odpar apod.) Princip fungování tohoto filtru je velmi jednoduchý, jedná se o síto s průlinami, na jehož povrchu se zachytávají částice větší než tyto průliny. Následně probíhá odstranění zachycených částic. Největší výhodou sítových filtrů je kontinuální provoz, filtr může pracovat i během proplachu. Další výhodou je dlouhá životnost a velká filtrační kapacita.

 • ochrana zařízení před zanášením
 • první stupeň filtrace při úpravě vody
 • filtrace chladící vody
 • závlahová filtrace v zemědělství
Pískové filtry

Filtrace pískovými filtry

Pískový vodní filtr provádí tzv. hloubkovou filtraci, což znamená, že filtrovaná kapalina protéká lóžem vyrobeným ze zrnitého materiálu, kterým je písek nebo obdobné materiály. Rozlišujeme dva základní typu filtrace s využitím pískového filtru, a to pomalou a rychlou filtraci. V případě pomalé filtrace hrají důležitou roli mikroorganismy soustředěné v biologické bláně na povrchu vlastního pískového lože, které jsou mimo jiné schopny mineralizovat odstraňované látky ve vodě. Rychlá filtrace je založena na použití písku se standardizovanou zrnitostí a umožňuje dosáhnout až 100krát vyšších rychlostí než pomalá filtrace zejména proto, že se k jejímu provozu používá tlaková voda. Obecně jde o filtraci nečistot velikosti od 10 µm.

 • terciární dočištění vod v ČOV
 • dočišťování pitných a užitkových vod
 • filtrace procesních vod z hutních, dřevozpracujících, papírenských či hornických provozech
 • bazénová filtrace
Filtry s aktivním uhlí

Filtrace aktivním uhlím

Odstranění nežádoucích látek pomocí filtru s aktivním uhlím je podobně jako v případě pískového filtru založeno na více mechanismech. Aktivní uhlí se někdy prodává také pod názvem adsorpční uhlí, což napovídá, že se jedná o materiál s velkým aktivním povrchem, na kterém se mohou adsorbovat nečistoty. Na principu adsorpce funguje odstranění nežádoucích látek a nečistot rozpuštěných ve vodě, zejména chlorových sloučenin nebo organických nečistot. Adsorpce na aktivní uhlí je ovšem tak pevná, že se některé nečistoty neuvolní ani při zpětném proplachu filtru. Jeho kapacita se tak časem vyčerpá, a je třeba náplň vyměnit.

 • odstranění volného chlóru (ochrana membrán reverzních osmóz,)
 • vylepšení organoleptických vlastností vody
 • druhý stupeň filtrace za pískovým filtrem (odstranění těžkých kovů, zákalu apod).
Demineralizační filtry

Filtrace demineralizačními filtry

Demineralizační filtry pracují na principu iontové výměny. Obsahují tzv. iontoměnič, speciální pryskyřici, která je schopná zachytit iont a vyměnit ho za jiný. Rozlišujeme měniče aniontů tedy anexy, a měniče kationtů neboli katexy. Na povrchu iontoměniče se soustředí buď kladný náboj (v případě katexu; zachytává záporně nabité anionty) nebo záporný náboj (v případě anexu; zachytává kladně nabité kationty). Jestli bude použita katexová nebo anexová výměna, záleží na typu iontu, který chceme vody odstranit. Speciální kategorií jsou takzvané směsné ionexy, které obsahují jak katexovou tak anexovou složku. Tyto filtrační materiály protékající ionty obsažené ve vodě pouze zachytávají a neuvolňují místo nich žádné jiné. Odstraňují díky tomu veškeré přítomné ionty (kladně i záporně nabité) a používají se zpravidla k absolutnímu odsolování upravované vody, nejčastěji jako poslední stupeň jejího čištění.

 • odsolování vody
 • demineralizační linky, oplachová voda
 • voda pro parní vyvíječe
 • dočištění vody za reverzní osmózou
Filtry na tvrdou vodu (iontová výměna)

Filtry na tvrdou vodu (iontová výměna)

Tento typ filtru využívá speciálních ionexových pryskyřic, které jsou nabitými částicemi. Tyto pryskyřice váží vápník a hořčík a výměnou uvolní sodík nebo jiné ionty. Když voda prochází tímto filtrem, vápník a hořčík se zachytí na pryskyřicích a jsou nahrazeny sodíkovými ionty. Po nějaké době se pryskyřice vyčerpají a musí být regenerovány speciálním roztokem s vysokým obsahem sodíku.

 • předúprava vody před ultrafiltrací nebo nanofiltrací
 • změkčeování pitné i procesní vody
 • změkčení vody v průmyslu i v domácnostech
Mikrofiltrace

Mikrofiltrace

Mikrofiltrace se v úpravárenství používá často jako předúprava před ultrafiltrací nebo nanofiltrací. Mikrofiltrační membránové moduly, které jsou schopné zachytit částice o rozměrech od 0,1 do 10 µm, se nejčastěji skládají z dutých vláken, dále mohou být ploché, trubkové nebo spirálně vinuté. Materiálově jde nejčastěji o polymery (teflon, polyamidy, polyethylen, polypropylen, polykarbonát, polysulfon či polyvinyliden fluorid) nebo o anorganické materiály (sklo, hliník, směsi oxidu zirkoničitého a uhlíku, nebo z oceli). Mikrofiltrace může být dvojího uspořádání „dead end“, nebo „cross-flow“. Při dead end MF je proud kapaliny kolmý na povrch membrány, kapalina a menší částice prochází póry membrány, větší částice jakou zachytávány na membráně a tvoří filtrační koláč. V uspořádání cross-flow je proud kapaliny rovnoběžný s povrchem membrány, část kapaliny a menší částice prochází membránou, větší částice jsou odnášeny proudem kapaliny a postupně zahušťovány.

 • předúprava vody před ultrafiltrací nebo nanofiltrací
 • čeření syrovátky v mlékárenském průmyslu
 • odstranění zákalů a mikrobiologická stabilizace při výrobě piva a vína
 • odstranění bakterií Cryptosporodium a Giardia z vody
Ultrafiltrace

Ultrafiltrace

Ultrafiltraci je možné v oblasti úpravy vody označovat jako čiřicí a dezinfekční membránovou filtraci vody. Ultrafiltrační membrány mohou být s dutými vlákny (nejčastější použití), ploché, trubkové nebo spirálně vinuté membránové moduly. Velikost zachytávaných částic se pohybuje od 2 nm do 0,1 µm. To odpovídá rozměrům bílkovin, polysacharidů, koloidních částic nebo třeba bakterií a virů. Membrány jsou též z polymerů (polysulfon, polyester, polyamid) nebo z keramiky na bázi hliníku a zirkonia.

 • předúprava před nanofiltrací nebo reverzní osmózou
 • odstraňování bakterií a virů z vody
 • recyklace procesní vody z elektrochemického lakování
 • čištění proteinů ve farmaceutickém průmyslu
 • zahuštění želatiny, mléka
 • získávání bílkovin ze syrovátky nebo škrobu z brambor
 • čištění a stabilizace ovocných džusů
Nanofiltrace

Nanofiltrace

Nanofiltrace dokáže z vody odstranit částice, jejichž průměr je menší než 2 nm. Takový rozměr mají například molekuly pesticidů a herbicidů nebo barviv. Mechanismus separace je ale jiný než v případě mikrofiltrace a ultrafiltrace, kdy se dá vlastně mluvit o prostém sítovém efektu, během něhož jsou nečistoty odstraňovány na základě velikosti. V případě nanofiltrace vstupují do hry takové efekty jako adsorpční aktivita rozpuštěné látky vůči membráně, náboj membrány, nebo chemické mocenství rozpuštěné látky. To vede k velmi zajímavým aplikacím, protože pomocí nanofiltrace lze například oddělit kyseliny a jejich soli nebo barviva od solí. Nachází tak uplatnění zejména v čištění procesních vod z chemických provozů.

 • čištění vod z galvanických provozů
 • čištění vod s vysokým obsahem kyselin
 • filtrace procesních vod pocházejících z výroby barviv
 • čištění procesních a odpadních vod v textilním průmyslu
 • likvidace průsakových vod ze skládek
 • odstraňování arsenu a pesticidů z přírodních podzemních vod
Reverzní osmózy

Reverzní osmóza

Reverzní osmóza je proces, který dovoluje transport vody membránou, zatímco rozpuštěné soli a nízkomolekulární složky zachycuje. Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku, což způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. Membrána musí být propustná pro vodu, nikoliv však pro rozpuštěné látky. Osmotický tlak systému odpovídá ustálenému rozdílu hladin na obou stranách membrány. Pokud bude tlak na straně rozpuštěné látky větší než tlak osmotický, dojde k obrácení osmotického jevu a membránou budou určité složky vody procházet a určité se budou zakoncentrovávat před ní. Dojde k rozdělení vstupního proudu vody na tzv. permeát a koncentrát. Nejdůležitějším prvkem každé reverzní osmózy je osmotická membrána s velikostí pórů jen 0, 0001 µm. To znamená, že látky, které jsou větší, jsou zachyceny a přes membránu neproniknou. Membrány jsou nejčastěji vyráběny z organických polymerů, nejvíce využívané jsou polyethylenové a polysulfonové membrány a též se používají membrány z derivátů celulózy (acetát celulózy, nitrát celulózy apod.). V případě některých speciálních aplikací naleznou uplatnění také membrány kovové a keramické.

 • příprava vody pro potřeby analytických laboratoří
 • zahušťování roztoků v potravinářském průmyslu
 • odsolování mořských a brakických vod
 • odsolování vody pro chladící okruhy a tepelné výměníky
 • odsolování vody pro oplachování a mytí výrobků
 • čištění vod s vysokým obsahem kyselin
Filtrace dešťové vody

Filtry na dešťovou vodu

Filtry na dešťovou vodu jsou zařízení, která slouží k odstranění nečistot z dešťové vody, aby byla vhodná pro různé využití, jako je zalévání zahrady, splachování toalet nebo dokonce jako pitná voda (po důkladné úpravě). Existuje několik typů filtrů, které se liší svým účelem, složitostí a efektivitou. Filtry odstraňují mnoho druhů nečistot:

 • Hrubé nečistoty: listy, větvičky a jiné organické materiály
 • Jemné částice: bláto a jemné sedimenty, pyl a jiné mikroskopické částice
 • Organické látky: např. huminové kyseliny, přírodní organické látky
 • Chemikálie: pesticidy, herbicidy, těžké kovy
 • Mikroorganismy: bakterie, viry, paraziti
Potřebujete poradit?
+420 224 811 900
Poslat dotaz

Časté dotazy

Jaký filtr použít na vodu?

Voda se dá filtrovat řadou způsobů. Vždy záleží, jaké látky chceme z vody odstranit a podle toho vybíráme technologii. Může jít o hrubou filtraci, kde stačí pískový filtr, můžeme chtít z vody odstranit vápník a hořčík, kde použijeme ionexové technologie, nebo také můžeme odstraňovat vše včetně virů a bakterií a pak použijeme nejjemnější membránu reverzní osmózy. Rozteče filtrací

Jaké jsou druhy filtrací?


Typů filtrace vody je řada. Voda může protékat skrz písečnou náplň, speciální směsi, které váží konkrétní látky nebo různá “síta” a membrány. Vždy záleží, co chcete z vody odfiltrovat.

Jaká filtrace vody je nejlepší?

Každá filtrace vody má svá specifika. Vždy záleží do jaké aplikace filtraci potřebujeme. Jiné filtry použijeme pro úpravu pitné vody a jiné pro průmyslové účely.

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   (rozbor vody, pokud máte)

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

    (rozbor vody)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Rychly kontakt

                     (napríklad rozbor vody)

                     Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                     X

                      Szybki kontakt

                      Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                      X

                       Quick contact

                       (for example. water analysis)

                       Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                       X